Dienvidkurzemē izveidoti pieci jauni dabas liegumi

5. janvāris, 2024

Jaunajos “Noteikumos par dabas liegumiem”, pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotiem priekšlikumiem, Dienvidkurzemē izveidoti pieci jauni dabas liegumi. Visi atrodas uz valsts zemes – AS “Latvijas Valsts meži” pārraudzībā.

Bārtas meži – 562,22 hektāri Dunikas pagastā. Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamajām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā mikroliegums jūras ērgļa Haliaeetus albicilla aizsardzībai.

Konstatēta reti sastopama ķērpju suga – zvīņainā telotrēma Thelotrema lepadinum un parastā īve Taxus baccata, kas ierakstīta Baltijas jūras reģiona Sarkanajā grāmatā un Latvijas Sarkanajā grāmatā.

Sarakstā iekļauti Celmu ezera meži – 226,95 hektāri Kalvenes pagastā. Tajos atrodas arī lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita (barnabita) potenciālā dzīvotnes teritorija, sastopama reta un īpaši aizsargājama sūnu suga tūbainā bārkstlape Tricholea tomentella.

Dunalkas mežu 80,66 hektāros konstatēts arī lakstaugs mieturu mugurene Polygonatum verticillatum, kas Latvijā maz sastopama. Konstatētas retas sūnu, ķērpju un sēņu sugas.

Nozīmīga teritorijas vērtība ir lielais aizsargājamo dižkoku skaits – šobrīd 75 (vēsturiski teritorija bijusi parks, kas laika gaitā pārtapis mežā).

Pūļa purvs atrodas Sakas pagastā, 495,28 hektāri. Teritorijā dibināts mikroliegums medņa Tetrao urogallus aizsardzībai.

Projektā “Dabas skaitīšana” konstatēta reta un īpaši aizsargājama sūnu suga – kailā apaļlape Odontoschisma denudatum.

100,3 ha Rucavas staignāju mežos atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Izveidots mikroliegums jūras ērgļa Haliaeetus albicilla aizsardzībai.

Uzziņai

Dabas liegums parasti ir tāda cilvēku maz pārveidota vai dabiska teritorija ar retām vai izzūdošām sugām un biotopiem, kurā nav ievērojama cilvēka darbība vai klātbūtne un kur dominē dabiskie spēki un procesi.

 

Avots: daba.gov.lv