PTAC: patērētāji neapzinās riskus, kas var rasties, ceļošanai izvēloties nelicencētu tūrisma pakalpojumu sniedzēju

6. februāris, 2024

Reaģējot uz Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (turpmāk – PTAC) saņemto informāciju par ceļojumu piedāvājumiem, ko piedāvā nelicencēti tūrisma pakalpojumu sniedzēji, PTAC 2023. gadā veica pastiprinātu nelicencētu tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzraudzību.

Pēdējo četru gadu laikā ir mainījušies ceļotāju paradumi, ceļojumus pārsvarā iegādājoties digitālajā vidē, un ir pieaudzis PTAC saņemtās informācijas par nelicencētiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem skaits. Tas liecina par tūrisma nozarē pastāvošās problemātikas aktualitāti saistībā ar nelicencētu pakalpojumu sniedzēju publiskā telpā piedāvātajiem kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem.

Kopš 2019. gada PTAC veikto uzraudzības pasākumu rezultātā ir pārbaudīti ne mazāk kā 93 pakalpojumu sniedzēji, kas pirmšķietami bez saņemtas speciālās atļaujas (licences) piedāvā pārdošanai un pārdod kompleksus tūrisma pakalpojumus. No tiem 61 pakalpojumu sniedzēja piedāvājumi vairs nav konstatēti (komersants ir likvidēts, sociālo tīklu profils, tīmekļvietne nav pieejama, vietnēs vairs netiek piedāvāti kompleksi tūrisma pakalpojumu, mērķauditorija nav Latvijas patērētāji, tūrisma aģents neprecīzi norādījis informāciju tīmekļvietnē, informācija precizēta atbilstoši PTAC saņemtajā vēstulē norādītajai informācijai, PTAC saņemta kļūdaina informācija – pakalpojumu sniedzējam ir spēkā esoša licence u.c.).

11 pakalpojumu sniedzējiem izsniegta speciālā atļauja (licence), 8 pakalpojumu sniedzējiem uzsāktas administratīvās lietas, no tām pieņemti vai tuvākajā laikā tiks pieņemti 10 lēmumi patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, no kuriem 3 lēmumi pieņemti vienas administratīvās lietas ietvaros (tostarp 2 lēmumi par tīmekļvietņu bloķēšanu un vietņu ierobežošanu).

Patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumu lēmumos kopējā piemērotā soda nauda kopš 2019. gada ir 42 000 EUR, tostarp 2023. gada lēmumos piemērotā soda naudas kopsumma ir 18 000 EUR. Papildus norādāms, ka vienam komersantam par tiesiskā pienākuma neizpildi divreiz tika piemērota piespiedu soda nauda kopsummā 12 000 EUR.

Vairāku gadu gaitā veicot nelicencētu tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzraudzības pasākumus, PTAC konstatējis šādas problēmas un ir veikti šādi secinājumi:

  • pēdējo gadu laikā pieaug gan licencēto, gan nelicencēto komersantu skaits;
  • mainoties ceļojumu iegādes paradumiem, liela daļa ceļotāju informāciju meklē un ceļojumus iegādājas sociālajos medijos;
  • no 2022. gada otrā pusgada PTAC tika piešķirtas pilnvaras tiešsaistes saskarņu bloķēšanai, kas atvieglo PTAC iespējas efektīvāk reaģēt uz nelikumīgu saturu tiešsaistes vidē;
  • pakalpojumu sniedzējiem (jo īpaši jauniem komersantiem vai fiziskām personām), kas labprāt veiktu visas normatīvajos aktos noteiktās darbības, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) nav iespējams/ir grūtības saņemt nodrošinājumu augsto nodrošinājumu izsniedzēju prasību dēļ, tādēļ šis tūrisma pakalpojumu sniedzēju segments izvēlas aicināt ceļojumos līdzbraucējus, kas paši norēķinās ceļojuma galamērķī ar konkrētiem pakalpojumu sniedzējiem, taču tādējādi netiek veiktas iemaksas valsts kasē repatriācijas izdevumiem, ja tādi šī segmenta pārstāvjiem būs nepieciešami, kā arī ceļotāji var saskarties ar citiem riskiem ceļojuma laikā;
  • pēc patērētāju uzvedības pirmšķietami secināms, ka patērētājiem interesē lētāka ceļojumu cena, tādēļ tie, iespējams, nepārliecinās, vai tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) un ir reģistrēts tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē, kā arī patērētāji bieži neapzinās riskus, kuri var rasties, ceļojot ar nelicencētu tūrisma pakalpojumu sniedzēju;
  • kopumā PTAC ir novērojis, ka pēc tā veiktajām uzraudzības aktivitātēm pārsvarā tūrisma pakalpojumu sniedzēji maina savu uzvedību vai arī pārstāj darboties, tāpat arī redzams, ka piedāvājumi sociālajos medijos kļūst sarežģītāk noformulēti, iespējams, ar mērķi izvairīties no normatīvo aktu piemērošanas.

PTAC priekšlikumi un ieteikumi tālākai darbībai

  • PTAC arī turpmāk veiks patērētāju izglītošanu, aicinot izvēlēties licencētus tūrisma pakalpojumu sniedzējus, kas reģistrēti PTAC uzturētajā tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē, kā arī PTAC turpinās sadarbību ar tūrisma nozares pārstāvjiem informējot par aktualitātēm un konstatēto problemātiku nozarē;
  • ievērojot, ka 2024. gada 17. februārī visās ES dalībvalstīs tiks ieviests Digitālo pakalpojumu akts (DSA), kā viena no PTAC prioritātēm turpmāk būs rast efektīvus veidus, kā tiešsaistes platformās samazināt nelicencēto tūrisma piedāvājumu skaitu;
  • ņemot vērā pēdējā laikā strauji pieaugošo tūrisma pakalpojumu piedāvājumu skaitu, kā arī, lai nelicencēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzraudzība būtu efektīvāka, PTAC aicina gan tūrisma nozares pārstāvjus, gan patērētājus sniegt PTAC kvalitatīvu un pārbaudītu informāciju par konstatētajiem nelicencēto pakalpojumu sniedzēju piedāvātajiem ceļojumiem.

 

Avots: www.ptac.gov.lv